1.1 Glitch – technologické vymezení

<< ÚVOD| Obsah | 1.2 Glitch jako artefakt šumu >>

Anglický výraz glitch má svůj etymologický původ ve slově glitsch (uklouznout) západogermánského jazyka jidiš a v německém pojmu gleiten (klouzat) (Schultz-Figueroa, 2011, s. 3). Termín se poprvé objevil v souvislosti s americkým vesmírným programem, kdy byl používán pro označení neočekávaných problémů v elektrickém napětí. Astronaut John Glenn jej v roce 1962 definoval ve svých spisech jako „prudký nárůst nebo změnu napětí v elektrickém proudu“ (Glitch, 2012). Výraz pak zpopularizoval časopis Time v článku nazvaném Glitches – a spaceman’s word for irritating disturbances (Jackson, 2011, s. 25). Glitch byl tedy vnímán jako neočekávaná, prchavá a nepříznivá událost, kterou v podstatě nebylo možné nijak předejít.

V současné době je glitch v elektronice chápán jako „krátkodobá chyba v systému nebo stroji“ nebo „odchylka od správné hodnoty“ (Goriunova, 2008, s. 110). Rosa Menkman vnímá glitch v širším kontextu jako „skutečné a/nebo simulované přerušení očekávaného nebo konvenčního toku informací nebo významů v rámci (digitálních) komunikačních systémů, které ústí ve smyslově vnímanou poruchu nebo chybu“ (2011a, s. 9). Informační tok je v tomto významu vlastní jak stroji, tak i společnosti. Zde se objevuje kulturní přesah, který bude důležitý pro pozdější definici pojmu glitch art. Pro potřeby naší práce se omezíme právě na digitální komunikační systémy, jakými jsou počítače a world wide web.

Glitch neoznačuje pouze samotnou závadu, ale i konkrétní produkt, vizuální nebo aurální manifestaci této chyby, kterou můžeme nazvat glitch artefakt. Artefakt je termín, kterým se v kontextu počítačové vědy charakterizují „nežádoucí kosmetické vady“, jako jsou typicky kompresní vady obrazových formátů, šum ve zvukovém záznamu nebo neočekávané ASCII znaky v textovém souboru (Stern, 2002, s. 263-264). Pojem je v celém rozsahu práce používán právě v tomto významu.

Podstatnou vlastností glitche je jeho pomíjivost a skutečnost, že zpravidla nevede k nějakému závažnějšímu selhání systému, pouze narušuje jeho datový tok. Glitch je pouze drobná závada nebo rušivý signál, který sice narušuje funkcionalitu technologie, ale nekončí úplným kolapsem, pouze oslabuje její výkon (Sanglid, 2004, s. 199). Glitch se v podstatě objevuje právě kvůli „neschopnosti technologie zcela selhat, když se potýká se špatnými daty“ (Manon, 2011, odst. 2).

<< ÚVODObsah | 1.2 Glitch jako artefakt šumu >>