1.2 Glitch jako artefakt šumu

<< 1.1 Glitch – technologické vymezení | Obsah | 2.1 Procesuální a vizuální kvality glitch artu >>

Menkmanová specifikuje glitch jako jeden z tzv. noise artifacts, tedy artefaktů šumu, které doporovází běžný přenos informace (2011a, s. 15). Její výklad vychází z matematické teorie komunikace, jež konceptualizuje přenos informace způsobem striktně exaktním a nezávislým na významu sdělení a kontextu, v němž se komunikace odehrává. Teorie pracuje se základním modelem: informační zdroj – vysílač – kanál – přijímač – adresát informace (Shannon, 1948, s. 2). V digitálním kontextu lze toto schéma aktualizovat výměnou vysílače a přijímače za pojmy kodér a dekodér, které odkazují ke specifickému softwaru, jejž obě strany používají1 (Manovich, 2001b, s. 14).

Proces přenosu informace v takovém digitálním komunikačním systému pak vypadá tak, že zdroj kóduje informaci pomocí svého softwaru a prostřednictvím kanálu vysílá zakódovaný signál, který je doručen a s použitím adresátova softwaru dekódován v původní informaci. Během přenosového procesu pak přirozeně dochází ke kontaminaci signálu jevem, který se označuje jako šum. Šum je nezamýšleným vedlejším produktem technologicky zprostředkované komunikace a tvoří její nedílnou součást. Šumem lze označovat „zkreslení zvuku (v telefonu), narušení signálu (rádio), distorze tvaru a vykreslení obrazu (televize) nebo chyby v přenosu telegrafní zprávy či faksimile“ (Weaver, 1964, s. 8).

Rosa Menkman rozlišuje tři typy artefaktů šumu podle původu jejich vzniku. Prvním jsou encoding/decoding artifacts, které v digitálním kontextu v podstatě odpovídají projevům chyb v protokolech pro přenos dat a kompresním artefaktům, tedy vadám, jež vznikají poškozením kompresních algoritmů obrazových a zvukových formátů. Dále jsou to následky způsobené narušením přenášeného signálu (signal corruption artifacts), a artefakty zpětné vazby (feedback artifacts), které vznikají v okamžiku, kdy je část komunikačního výstupu vložena zpět do vstupu a ovlivňuje tak budoucí chování celého procesu. (2011a, s. 15, 26) Feedback efekt je v uměleckých kruzích ceněn pro svůj zajímavý generativní potenciál. Obvykle se s ním lze setkat v oblasti glitch a noise music, využívá se ovšem i ve vizuálním umění.

Čtvrtou a velmi speciální kategorii představuje glitch artefakt, který Menkmanová označuje vágně jako „další artefakt šumu“. Glitch se objevuje v okamžiku, kdy nelze přesně určit příčinu vzniku určitého šumu, tedy nelze jej zařadit ani do jedné z předchozích kategorií. (2011a, s. 26) Tímto se tedy dostáváme k pravé podstatě glitche, která se vlastně odvíjí od postavení jedince, jenž danou závadu vnímá. Pokud člověk nemá dostatečné technologické znalosti a/nebo není schopen se dopátrat příčiny takového defektu, vnímá jej jako glitch. V opačném případě se původně nevysvětlitelný glitch mění v tzv. bug, který je technologicky objasněn a následně opraven. „Pokud je příčina chybování stroje objasněna, glitch mizí a stává se prostým hlášením o chybě, která je popsána pod svým technologickým jménem.“ (2011a, s. 27)

Takovéto chápání glitche vypovídá o extrémně relativní povaze tohoto fenoménu a odkazuje k původnímu významu, v němž se výraz používal pro dosud technologicky nedefinované negativní jevy. Menkmanová poukazuje na skutečnost, že glitch má v tomto smyslu zcela zásadní kulturní přesah, který se vzdaluje od původního technologického pojetí. Objasněné „selhání je fenoménem, který lze překonat, zatímco glitch je hlouběji začleněn do technologických a interpretačních procesů“ (2011a, s. 27). Glitch se tak může stát i metaforou pro fenomény, které nemají s technologickým procesem nic společného. Koncept je v běžném jazyce aplikován např. na funkcionalitu společenských institucí nebo politických procesů2. Podobným způsobem pak funguje glitch i ve spojitosti s uměním, jak si ukážeme v následující kapitole.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1Manovich tímto zdůrazňuje aktivní roli softwaru v současných komunikačních situacích.

2The American Heritage Dictionary mluví kupříkladu o glitchi v (politickém) vyjednávání, a glitch in the negotiations (Glitch, 2012), což lze doložit tímto příkladem titulku z novin: http://goo.gl/Ow8ds.

<< 1.1 Glitch – technologické vymezení | Obsah | 2.1 Procesuální a vizuální kvality glitch artu >>