3.1 Glitch art a remediace

<< 2.5 Analogový a digitální glitch | Obsah | 3.2 Glitch art a informační šum >>

Na střetu analogové a digitální technologie v glitchartové obrazotvornosti lze částečně ilustrovat odlišné způsoby kombinace a vzájemné relace různých mediálních forem, jak je definovali teoretici J. D. Bolter a R. Grusin.

3.1.1 Úvod do problematiky remediace

Charakteristickým rysem nových médií je podle autorů proces tzv. remediace, který lze obecně chápat jako způsob „reprezentace jednoho média druhým“ (Bolter, 2005, s. 30), v historickém slova smyslu jako postup recyklace a redefinice starších nebo řekněme předchozích médií a témat uvnitř médií nových. V rámci remediace můžeme vymezit dvě odlišně strategie, které (současná) média sledují, a to s ohledem na skutečnost, jak nakládají se svým obsahem.

Logika imediace si klade za cíl zasadit uživatele do bezprostředního vztahu s obsahem média, jehož fyzická existence by měla být ideálně lidskými smysly absolutně nepozorovatelná. Imediací tedy rozumíme proces „zastření a zautomatizování aktu reprezentace [……] v rámci sjednoceného virtuálního prostoru“ (Ibid., s. 20). Snaha o dokonalou imediaci je vlastní např. vývoji v oblasti virtuální reality, jejímž vytouženým cílem je úplná eliminace rozhraní, které propojuje jedince a médium.

Hypermediace naopak vychází z fascinace samotnými médii a je jakýmsi „kulturním protipólem touhy po bezprostřednosti“ (Ibid., s. 20). Jedná se o způsob mediální reprezentace, jehož záměrem není transparence, nýbrž zdůraznění média. Proces spočívá ve „zviditelnění množství aktů reprezentace [……] v rámci heterogenního prostoru“ (Ibid., s. 20). Tuto logiku využívají nejčastěji interaktivní aplikace, jako jsou např. webové portály, multimediální programy nebo grafické rozhraní počítačového systému, založené na principu volně manipulovatelných oken.

3.1.2 Remediace v glitch artu

Recyklace nežádoucích analogových artefaktů si můžeme povšimnout např. ve videu A New Ecology for the Citizen of a Digital Age (2010) (viz video níže), v němž Nick Briz na začátku mísí specifický efekt rušeného analogového přenosu a tzv. pixel bleeding (viz obrázky 3.1 a 3.2), jenž vzniká chybou v kompresi digitálního videa. Autor strukturuje své dílo podle logiky hypermediace tím, že na sebe vrství množství různých aktů reprezentace, jejichž reprodukční proces navíc narušuje pomocí glitche.

A New Ecology for the Citizen of a Digital Age from Nick Briz on Vimeo.

Dnes již prakticky nelze na první pohled rozeznat, zda je daného analogového efektu dosaženo autentickým způsobem, nebo zda se jedná o nějaký filtr či plug-in grafického programu. Remediace je v tomto ohledu neoblomná, a pokud chce, dokáže za sebou poměrně dobře zametat stopy. To je jistě záměrem např. speciální sady plug-inů pro vizuální programovací software Quartz Composer nebo balíku TV Distrotion Bundle do postprodukčního programu After Effects, které se snaží imitovat různé typy glitchů. Z hlediska remediace je takový záměr svou povahou poněkud schizofrenní. Na jednu stranu je digitální simulace analogové závady bezpochyby vylepšením, neboť poskytuje plnou kontrolu nad procesem selhávání. Na druhou stranu se však snaží o dokonalou reprodukci a autenticitu zachováním všech typických nedokonalostí analogové technologie, tedy pokouší se minimalizovat diskontinuitu, která přirozeně vzniká procesem digitalizace.

Dalším příkladem hypermediace v glitch artu může být i video Rosy Menkman The Collapse of PAL (2010), které kombinuje chybové projevy systému NES1, viditelné v úvodní sekvenci s modrou obrazovkou, záběry z rozbitého fotoaparátu s uvolněným CCD snímačem, které zachycují probíhající krajinu a umělkyni samotnou, a poškozené obrazové formáty (viz obrázky 3.3 a 3.4). Zvuková stopa je pak sestavena z crackleboxu2, efektu zpětné vazby, zvuků telefonu a několika audiálních artefaktů formátu DV.

The Collapse of PAL from Rosa Menkman on Vimeo.

Všimněme si, že ačkoliv video multiplikuje a prolíná akty reprezentace, činí tak na první pohled velmi hladce a rafinovaně. Ukazuje se, že rozpoznání remediace není automatické a závisí z velké části na zkušenosti samotného publika, jak usuzují Bolter a Grusin, když tvrdí, že „vzájemný vztah mezi médii nemusí být uvědomován – stává se tak pouze v případě, kdy čtenář či divák zná obě verze a může si je tak srovnávat“ (2005, s. 30). Celkově vzato můžeme tvrdit, že řada glitchartových děl sestává z více různých reprodukcí a stává se tak jakousi koláží různě přivlastňovaných a/nebo remixovaných glitchů, jež by se jinak v místě svého původu v takové kombinaci nikdy nevyskytly.

Princip hypermediace však není vlastní pouze videím, která pracují s kompozicí několika odlišných glitch artefaktů, nýbrž i takovým dílům, jež vizuálně experimentují pouze v rámci jednoho média. Vezměme si např. PNG glitch amerického umělce Hugha Manona (viz obrázek 3.5). Tento kompresní artefakt zjevně neodhaluje množství, nýbrž pouze jeden akt reprezentace, jenž je strukturován podle jistého algoritmu, v rámci jednotného prostoru.

3.5 Hugh S. Manon, nepojmenovaný PNG glitch.

3.5 Hugh S. Manon, nepojmenovaný PNG glitch.

Ačkoliv o poškození aktu reprezentace nijak explicitně nehovoří, Bolter s Grusinem s touto eventualitou alespoň periferně počítají, když upozorňují, že hypermediace působí také „v jednotných a zjevně unifikovaných médiích, zvlášť je-li iluze realistické reprezentace nějak přehnána či narušena“ (Ibid., s. 21). Ono narušení lze jistě interpretovat i ve smyslu technologické chyby. Zdá se tedy, že glitch art obohacuje remediaci o nový rozměr, jenž nebyl v původním výkladu teorie téměř zachycen, ostatně zřejmě ani nemohl být vzhledem k tomu, že autoři svoji knihu vydali v roce 2000, kdy byl glitch art u svého zrodu.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Nintendo Entertainment System – osmibitová herní konzole.

2 Alternativní analogový audio syntezátor, viz http://crackle.org/CrackleBox.htm.

<< 2.5 Analogový a digitální glitch | Obsah | 3.2 Glitch art a informační šum >>