4.2.2 Vizuální manifestace glitche u vybraných formátů

<< 4.2.1 Základní postupy tvorby glitche | Obsah | 4.2.3 Extrafile >>

RAW

Formát RAW je souborem základních, záznamovou technologií minimálně zpracovaných obrazových dat, která jsou určena k dalším grafickým úpravám (Raw image format, 2012). Důležitým prvkem formátu z hlediska glitche je tzv. hlavička, v níž jsou uložena metadata, jež obsahují informace o formátu, velikosti, barevném systému apod. Pokud je RAW formát uložen bez hlavičky, počítač nemá potřebná data, aby mohl obrázek správně rekonstruovat a právě zde se objevuje prostor pro výskyt glitche. V okamžiku, kdy opět otevíráme soubor ve Photoshopu, požaduje po nás software chybějící data. Zadáním odlišných hodnot pak docílíme výrazné distorze výsledného obrazu.

Menkmanová ve svých experimentech ukazuje, že vizuální projevy glitchů se liší podle toho, zda je obrázek uložen jako interleaved, tedy v režimu, kdy jsou hodnoty barevného prostoru RGB prokládány v řetězci RGBRGBRGB, nebo jako non-interleaved, kdy má každá barva svou vlastní vrstvu. (2010, s. 4) V prvním případě dochází k distorzi celého obrazu, v druhém pak logicky v každém barevném segmentu zvlášť, jak je vidět na našem příkladu (viz obrázky 4.16 a 4.17, s. 49).

JPEG

Glitche formátu JPEG jsou zřejmě nejznámějšími kompresními artefakty, což lze přisoudit i skutečnosti, že se jedná o jeden z nejvíce používaných obrazových formátů rastrové grafiky. Poškozený JPEG se běžně rozpadá podle struktury základních jednotek kompresního algoritmu, tzv. makrobloků, které tvoří celky 8×8 pixelů. Ty jsou kódovány odděleně, proto také vykazují různou míru poškození (viz obrázek 4.18). Vlivem glitche obvykle dochází na lineární fragmentaci obrazu doprovázenou často horizontálním posunem řádků či celků o výšce jednoho nebo více makrobloků. Tyto jednotlivé útvary mohou vykazovat také více či méně výraznou distorzi barevné složky1.

makrobloky-2

4.18 JPEG, makrobloky.

Jak vyplývá z poznatků Ivana Proiose, konkrétní projevy se však mohou lišit podle toho, zda je JPEG kódován v režimu baseline, nebo progressive (2012, s. 28). V prvním případě se poškození zdá být intenzivnější na pravé straně (vyskytuje se zde nejvíce postižených řádků), přičemž směrem doleva se zmírňuje (narušené řádky mizí před levým okrajem obrazu) (viz obrázek 4.19). Glitch v režimu progressive je naopak více rovnoměrný, neboť řádky vykazují známky poškození po celé délce obrázku (viz obrázek 4.20). Jemnější zásahy do datové struktury pak generují tzv. duchy, tedy duplikují a posunují kontury zobrazované scény, jak je patrné na obrázku (viz obrázek 4.21).

PNG

PNG je formátem vyvinutým pro potřeby počítačové grafiky, který využívá bezztrátovou kompresi. Z provedených experimentů2 vyplývá, že se obrázek běžně rozkládá podle jednotlivých pixelů (důvodem je právě absence ztrátových algoritmů), u nichž vlivem glitche dochází k jisté redukci barevné informace (viz obrázek 4.22). Struktura rozkladu odkazuje k prokládacímu algoritmu Adam7, který PNG využívá. Tento systém rozděluje obraz na sedm podsložek, které jsou replikovány podle následujícího schématu (Adam7 algorithm, 2011):

1    6    4    6    2    6    4    6
7    7    7    7    7    7    7    7
5    6    5    6    5    6    5    6
7    7    7    7    7    7    7    7
3    6    4    6    3    6    4    6
7    7    7    7    7    7    7    7
5    6    5    6    5    6    5    6
7    7    7    7    7    7    7    7

Jednotlivé podsložky v průběhu rozkladu obrazu zaznamenávají odlišný rozsah poškození. Všimněme si, jak v tomto konkrétním případě (viz obrázek 4.23) vyniká sedmá horizontálně orientovaná podsložka, která oproti ostatním vykazuje nejmenší míru poškození. V dalším se zachovaly pouze elementy podsložek 1, 2 a 3, zatímco zbylé nejsou vůbec zobrazeny (viz obrázek 4.24).

Odlišných projevů PNG glitche docílil ve své tvorbě Hugh S. Manon, který modifikuje pomocí poznámkového bloku. Fragmentace se zde projevuje jak v horizontální, tak i vertikální poloze (viz obrázky 4.25 – 4.27). Tento úkaz je podle všeho způsoben právě prokládacím algoritmem, který strukturuje obrazovou informaci oběma směry.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Obrázky byly modifikovány pro účely této práce pomocí jednoduchých postupů v hex editoru (mazání řetězců, výměny hodnot).

2 Obrázky PNG byly modifikovány pomocí jednoduchých postupů v hex editoru (mazání řetězců, výměny hodnot).

<< 4.2.1 Základní postupy tvorby glitche | Obsah | 4.2.3 Extrafile >>