7.1 Problematika institucionalizace glitch artu

<< 7 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA GLITCH ARTU | Obsah | 7.2 Glitch art a tradiční instituce >>

Glitch art svou povahou působí proti podstatě tradičního pojetí institucionalizace, které počítá s existencí galerie a kurátorů, jakožto rozhodujících prvků v uměleckém světě. Povahou míním zejména takové vlastnosti glitchartové produkce jako je distribuce děl po internetu, tvůrčí přístup „do it yourself“, sdílení postupů mezi autory, využívání principu opensource, vázanost některých děl na internetový prohlížeč, kompresní formáty, apod. Tuto skutečnost potvrzují i slova Michele White o tom, že net art (využívající chybovou estetiku1 „narušuje obvyklé pojetí diváka a estetická kritéria, která jsou strukturována galeriemi a muzei“ (2006, s. 88).

Whiteová si obecně všímá toho, že v této oblasti neexistuje žádná koherentní infrastruktura, v níž by významné instituce fungovaly jako autority. Vzhledem k decentralizované povaze internetu není takováto eventualita nejspíš ani reálná. Podle autorky dochází snáze k tomu, že v tradičním uměleckém světě již etablované subjekty vstupují do kyberprostoru, aby do své kompetence zahrnuly i nové tvůrčí obsahy, jako je typicky právě net art. (Ibid., s. 88)

Jak ale chápat všechna ta neformální umělecká uskupení, která působí na internetu? Jistě bychom je mohli také označit za svého druhu instituce, které vykonávají určitý vliv v kurátorské oblasti. Dickie je v tomto ohledu velmi prozíravý, neboť konceptualizuje instituci světa umění obecně jako „zaběhnutou praxi“ (2008, s. 84), tedy neomezuje se pouze na fyzické korporace. Takový přístup je mimořádně vhodný pro naši analýzu, jelikož je zcela nezávislý na formě distribučních kanálů. Zaběhnutá praxe se může totiž stejně tak dobře odehrávat na internetu, jako v galeriích. Navíc nemusí být ani formálně strukturována:

„Společenská instituce nemusí být formálně zřízena, mít funkcionáře a stanovy, aby mohla existovat a udělovat status – některé společenské instituce jsou a jiné nejsou formální.“ (Ibid., s. 85)

Právě takové neformální instituce lze odhalit v rámci online tvůrčích a diváckých komunit, jakými jsou např. Deviantart nebo Flickr. Jedná se o geograficky nepodmíněné seskupení uživatelů, kteří sdílejí nějaký společný zájem, vyměňují si zkušenosti a diskutují o své tvorbě, kterou zpravidla nějak označují. Takovouto aktuálně pravděpodobně nejpočetnější komunitou je skupina Glitch Artists Collective na Facebooku, která čítá na 16 tisíc členů. Neméně početná skupina Glitch Art na Flickru má přes 9 tisíc členů, včetně řady známých glitchartových tvůrců. Vyhledávání klíčových slov souvisejících s glitchem na populárních webových službách však odhalí, že existuje nespočet dalších menších online společenství, např. Noise Artifacts na Vimeu. Vedle toho je řada glitchartových umělců aktivních na sociálních sítích, jakými jsou Facebook nebo Twitter, kde vzájemně sdílejí své zkušenosti.2

Glitch art lze však postihnout i z hlediska fyzicky lokalizovaných komunit. Nejvýznamnější skupina působí v americkém Chicagu, kde se zformovala u příležitosti studií na vysoké škole při chicagském uměleckém institutu3 a také díky organizaci festivalu GLI.TC/H. V evropském měřítku můžeme glitchartovou praxi lokalizovat do holandského Amsterdamu či britského Birminghamu, kde se konaly evropské mutace festivalu GLI.TC/H a působí tam také někteří významní tvůrci.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Whiteová hovoří o net artu v souvislosti s chybovou estetikou (kapitola nese název The Aesthetic of Failure),
což vypovídá o tom, že glitch lze s net artem v určitém ohledu prolnout.

2 Fenomén prosíťování glitchartové komunity zkoumá velmi podrobně Rosa Menkman v publikaci Glitch
Moment(um) v kapitole nazvané Glitch art networked.

3 School of the Art Institute of Chicago (http://www.saic.edu). K tomuto zjištění mě vedla jednak skutečnost, že
řada glitchartových tvůrců tuto školu studovala, a jednak fakt, že mezi sebou tito tvůrci aktivně komunikují,
vzájemně na sebe odkazují na svých stránkách, stýkají se na žánrových akcích, apod.

<< 7 INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA GLITCH ARTU | Obsah | 7.2 Glitch art a tradiční instituce >>