ZÁVĚR

<< SHRNUTÍ | Obsah | Seznam použité literatury 1/9 >>

Práce zachytila a popsala aktuální stav glitchartové praxe a její nejdůležitější aspekty z hlediska novomediálního diskurzu. Glitch byl zachycen jako významný fenomén s hlubokými sociokulturními přesahy, který si zaslouží pozornost tvůrčí i odborné veřejnosti a další podrobné zkoumání, jež může vést k jedinečným estetickým výstupům a k hlubšímu pochopení konkrétní technologie.

Jak už bylo deklarováno v úvodu, práce nepostihuje všechny aktuální aspekty fenoménu, ať již z kapacitních, nebo konceptuálních důvodů. Prostor pro další výzkum jistě existuje v technologické oblasti, která je otevřená hlubší a systematičtější interpretaci, jež by typizovala další vizuální projevy konkrétních glitchů. V tomto ohledu stojí za zmínku projekt Phillipa Stearnse nazvaný Year of The Glitch, v němž autor každý den v roce představuje jeden určitý výstup a popisuje proces jeho vzniku.

Ve spojitosti s glitch artem se také často hovoří o politických konotacích, kdy je glitch vnímán jako jistý způsob revolty proti konzumní společnosti a dominantní ideologii1. K této problematice jsme mnoho nepřihlíželi, neboť zasahuje do jiného, více ideologicky profilovaného diskurzu. Navíc významná část umělců či designérů jednoduše nepovažuje své experimenty za politicky motivované. Nepochybně však jde o téma, které si také zasluhuje pozornost.

V současné době se jistě otevírá prostor i pro studium pronikání glitchartových principů do populární kultury, o němž jsme hovořili pouze okrajově. Prvky reprodukčních chyb se totiž stále více uplatňují v oblasti hudebního videa, reklamy, designu a marketingové komunikace, kde splňují estetické a atraktivní funkce.

Na závěr si dovoluji předložit jedno poněkud netradiční resumé. Obrázky na následující straně představují glitch artefakty, které vznikly sonifikací a následnou vizualizací této diplomové práce. Celý text byl otevřen jako formát RAW ve zvukovém editoru Audacity, přeuložen a zobrazen ve Photoshopu. Na obrázku 6.4 byl navíc aplikován zvukový efekt nazvaný kvákadlo.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

V této souvislosti odkazuji na myšlenky Rosy Menkman nebo Jona Catese.

<< SHRNUTÍ | Obsah | Seznam použité literatury 1/9 >>