1. ÚVOD

<< ABSTRAKT | Obsah | 2.1 Hudební video – charakteristika >>

Hudební video nebo krátce videoklip se jakožto specifický audiovizuální žánr, který vzniká s cílem doprovázet hudební skladbu, vyvinul ve zcela signifikantní kulturní produkt, jenž se stal nepostradatelnou součástí vizuální prezentace drtivé většiny soudobých interpretů. MTV s sebou v osmdesátých letech přinesla do stagnujícího hudebního průmyslu zcela nový impuls a nastartovala tak éru, v níž se hudebníci začali více než kdy předtím zabývat i kultivací svého vzhledu. Již v polovině sedmdesátých let prohlásil David Bowie, že videoklip je logickým vyústěním technologického vývoje v oblasti vizualizace hudebního projevu a představuje tak extenzi, která vytváří zcela nový druh umělce. Umělce, jehož popularita stojí a padá s kvalitou a poutavostí jeho audiovizuálního materiálu. V současnosti, kdy se hudební zážitek dostává do často velmi úzké provázanosti se sexuální atraktivitou, životním stylem a specifickou ikonografií a symbolikou, jsme svědky, že se tato prozřetelná teze naplnila zcela beze zbytku.

Videoklip se brzy v souvislosti s masovým šířením MTV stal i fenoménem, hodným pozornosti příslušných akademických kruhů. V polovině osmdesátých let tak začaly napříč humanitními a sociálněvědnými obory vznikat první studie, které zkoumaly problematiku hudební televize z mnoha odlišných perspektiv. V české odborné literatuře, věnující se audiovizi a médiím obecně, je však hudební video stále poměrně okrajovou záležitostí, což ilustruje i naprostá převaha anglicky psaných textů v seznamu použité literatury k této práci.

Teoretická část mé bakalářské práce si klade za cíl nejprve zmapovat historický vývoj hudebního videa směrem k digitalizaci a následně zasadit jeho současnou digitální podobu do kontextu vybraných teorií nových médií. Vedle studia příslušných textů spočívala má výzkumná činnost i ve shromažďování nezbytných empirických poznatků systematickým sledováním videoklipů na internetu.

Úvodní kapitola (kap. 2 >>) se zábývá charakteristikami hudebního videa a nabízí jeho základní kategorizaci, přičemž rozebírá některé specifické způsoby vizualizace interpreta. Druhá kapitola (kap. 3 >>) se věnuje žánru z vývojového hlediska a vymezuje základní historické milníky, které ilustruje konkrétními díly. Zmiňuji zde proměny ve způsobech prezentace videoklipu, v jeho postavení v rámci hudebního průmyslu a v užití specifických výrazových prostředků. Jedna z podkapitol se tomuto schématu vymiká a zaměřuje se na hudební televizi MTV z obchodně-strategického hlediska, kdy přibližuje její vztah s hlavními nahrávacími společnostmi v průběhu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Ve třetí kapitole (kap. 4 >>) se zabývám specifickými způsoby střihové skladby, které si videoklip během své existence osvojil. Závěrečný oddíl teoretické části je pak věnován novým médiím (kap. 5 >>). Dozvíme se zde, jaké se ve videoklipu objevují formy mediální reprezentace, jak se projevuje digitální estetika podívné a surface play nebo jak hudební video nakládá se svým narativním schématem. Dále se zaměříme na koncepty pastiše, schizofrenie a simulakry a na závěr budeme sledovat vizuální komunikační strategie, které objasním na svém videoklipu.

Praktická rovina mé práce spočívá v produkci hudebního videa ke skladbě Sick britského elektronického projektu Utah Saints, které přikládám na přiloženém DVD. Následná reflexe tvůrčího procesu spolu s popisem aplikovaných výrazových prostředků jsou součástí závěrečné kapitoly této práce.

<< ABSTRAKT | Obsah | 2.1 Hudební video – charakteristika >>