ABSTRAKT

<< Obsah | ÚVOD >>

Bakalářská práce se věnuje problematice videoklipu na dvou odlišných úrovních. V teoretické rovině mapuje současnou podobu hudebního videa jakožto specifického žánru s přihlédnutím k jeho historickým souvislostem. Autor se tématem zabývá nejprve z vývojového hlediska, kdy na základě vymezení významných historických milníků popisuje proměny ve způsobech prezentace a užití výrazových prostředků. V další kapitole dochází na vymezení specifických způsobů střihové skladby, které si hudební video v průběhu svého vývoje osvojilo. Poslední část je věnována aplikaci některých teorií nových médií. Dozvíme se, jak se ve videoklipu projevují formy mediální reprezentace, vizuální komunikační strategie, koncepty surface play, pastiše, simulakry, nebo jak hudební video nakládá se svým narativním schématem. Praktickou rovinu práce tvoří produkce konkrétního videoklipu a následná reflexe tvůrčího procesu spolu s popisem aplikovaných výrazových prostředků.

Klíčová slova: hudební video – videoklip – hudební průmysl – vizuální komunikační strategie – výrazové prostředky nových médií – audiovizuální produkce – digitální technologie

————————— in English

ABSTRACT

The work deals with the music video question at two different levels: theoretical and practical. In theoretical part author examines current form of music video as a specific genre, taking into account its historical context. Introductory section concerns the genre from the perspective of development. On the basis of  definition of significant historical milestones it describes changes in the ways of presentation and use of phraseology. In the second part author defines specific methods of editing images, which music video adopted. The last part is concerned with application of some new media theories, such as pastiche, surface play or visual communication strategies. The practical level of the work consists of the production of specific music video and follow-up reflection of the making process together with a description of applied phraseology.

 

Keywords: music video – videoclip – music industry – visual communication strategies – new media phraseology – audiovisual production – digital technology

<< Obsah | ÚVOD >>